Spring naar de inhoud

Auto Shampoo

9,95 

Het ideale autowasmiddel. Glansgevend. Beschermt en voorkomt roestvorming.
Gebruiksaanwijzing: één maatdop glansshampoo per emmer volstaat om een wagen perfect te wassen.
Auto wassen, afspoelen en drogen. Tast de laklaag niet aan.
Inhoud : 500ml

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Categorie:

H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P280 – oogbescherming, beschermende handschoenen, beschermende kleding dragen.
P305+P351+P338. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Inhoud : 500ml

Inhoud

500 ml